• 8868 - Kiestra - July 1974 (est)
  • 8869 - Paulik - July 1974 (est)
  • 8870 - Bok - July 1974 (est)
  • 8871 - van Dok - July 1974 (est)
  • 8872 - Leeflang - July 1974 (est)
  • 8873 - Kraan - July 1974 (est)
  • 8874 - Hoijdonk - July 1974 (est)
  • 8875 - Swinkels - July 1974 (est)
  • 8876 - Gerritsen - July 1974 (est)
  • 8877 - Kuipers - July 1974 (est)