• 7191 - den Outer, M. - June 1959 (est) - 7191 duplicate: Weijs
  • 7192 - Holst - June 1959 (est) - 7192 duplicate: Berghuis
  • 7193 - Baker - June 1959 (est) - 7193 duplicate: Leuffen
  • 7194 - Schuitema - June 1959 (est) - 7194 duplicate: Cafsia